نخ براید (2)

نخ فلوروکربن (3)

نخ مونوفیلامنت (5)